Společnost

Profil

Jsme multioborovou stavební společností s 60letou tradicí, patříme do koncernu Skupina Metrostav. Náš výrobní program, odpovídající dělení do pěti divizí, zahrnuje podzemní, pozemní a dopravní stavitelství včetně metra i technická zařízení budov a technologické celky infrastrukturních projektů. Dále realizujeme například vodohospodářské stavby nebo sanace ekologických zátěží. Kromě tuzemského trhu působíme rovněž v zahraničí, především na Slovensku, v Maďarsku, Německu a Švédsku. V Maďarsku a ve Švédsku jsme založili dceřiné společnosti. Zakázky v zahraniční, v oblasti podzemních a dopravních staveb, představují v posledních letech přibližně jednu třetinu našich výkonů. Zaměřujeme se na vysokou kvalifikaci našich zaměstnanců na všech pozicích i na jejich přípravu na práci v zahraničí. Využíváme moderní stroje a technologie, zejména v klíčových segmentech podzemních a dopravních staveb. Jsme držitelem řady certifikátů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí i bezpečnosti. Každoročně aktualizujeme vnitřní integrovaný systém řízení. Jednáme v souladu s právními předpisy a vlastními etickými kodexy. Chováme se odpovědně a dlouhodobě se zapojujeme do sociálních, kulturních a sportovních projektů.

Historie společnosti

Počátek historie společnosti sahá do roku 1964. V září uvedeného roku byl proveden první odpal na pokusné ražbě štolového přivaděče pitné vody ze Želivky do Prahy. To byl začátek vývoje podniku, který se od samostatného útvaru Uranových dolů Příbram přes odštěpný závod Želivka, národní podnik Podzemní inženýrské stavby, koncernový podnik Výstavba dolů uranového průmyslu, státní podnik Subterra, přeměnil až na dnešní akciovou společnost Subterra a.s. Ta byla na základě privatizačního projektu založena k 1. 4. 1992.

Od té doby společnost rozšiřovala svoji nabídku na občanskou, bytovou a průmyslovou výstavbu i na další obory inženýrského stavitelství. Největší podíl v její produkci představují stavby podzemní a dopravní.

V soutěži velkých stavebních společností, které se u nás utvářely po roce 1990, zaujímá Subterra přední místo. Je to dáno její tradicí, technickou progresí a hospodářskou i personální stabilitou. V roce 2004 se zařadila do koncernu Skupina Metrostav, kam ji přivedl její většinový vlastník. Tím se její postavení na českém stavebním trhu ještě posílilo.

Kvalitu produkce potvrzují certifikáty, jichž je společnost držitelem. Dokládají péči nejen o kvalitu, ale i o životní prostředí a ochranu zdraví při práci.

Dlouhý výčet úspěšně dokončených, mnohdy unikátních staveb dokládá, že Subterra je důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro investory i dodavatelské skupiny.

Výstavba úseku I.D1 pražského metra (2021–2029)

Modernizace traťového úseku Hodonín – Moravský Písek (1997–1999)

Výstavba kolektoru Centrum I v Praze (1985–2002)

Výstavba přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně (1978–1996)

Výstavba kabelových tunelů v Praze (1972–1985)

Výstavba oblastního vodovodu Přísečnice (1970–1976)

Výstavba vodovodního přivaděče Želivka (1964–1972)

Hlavní záměry strategie

Mise

Subterra je moderní stavební společností s mnohaletou tradicí. Váží si svých zákazníků i zaměstnanců, chová se zodpovědně k celospolečenským hodnotám.

Vize

Být stavební firmou první volby trvale zvyšující svoji hodnotu.

Vedení společnosti

Představenstvo

Ing. Ondřej Fuchs (předseda)
Ing. Pavel Zykán (místopředseda)
Ing. Jiří Tesař
Ing. Jaroslav Čižinský
Ing. Miroslav Zobaník
Mgr. Karel Vašta

Dozorčí rada

Ing. František Kočí (předseda)
Jiří Bělohlav (místopředseda)
Ing. Zdeněk Šinovský
Ing. Daniel Knotek
Ing. Ladislav Novák
Michal Žáček

Management

Ing. Ondřej Fuchs (generální ředitel)
Ing. Jiří Tesař (obchodní ředitel)
Ing. Jaroslav Čižinský (výrobně-technický ředitel)
Ing. Pavel Zykán (ekonomický ředitel)
Mgr. Karel Vašta (personální ředitel)
Ing. Miroslav Zobaník (ředitel pro zahraniční podnikání)

Kapitálové účasti

Terrafin group a.s.
Nad Kamínkou s.r.o.
Subterra – Raab Kft.
SBT Sverige AB

Organizační struktura

Dozorčí rada
Valná hromada akcionářů
Představenstvo společnosti

Generální ředitel
Bezpečnostní ředitel

Obchodní ředitel
Ekonomický ředitel
Personální ředitel
Výrobně-technický ředitel
Ředitel pro zahraniční podnikání

Divize 1
Podzemní stavby

Divize 2
Pozemní stavby

Divize 3
Dopravní stavby

Divize 4
Technická zařízení budov

Divize 5
Metro

Organizační složka
Slovensko

Organizační složka
Maďarsko

Organizační složka
Německo

Organizační složka
Švédsko
Dozorčí rada
Valná hromada akcionářů
Představenstvo společnosti
Bezpečnostní ředitel
Generální ředitel
Personální ředitel
Obchodní ředitel
Ekonomický ředitel
Výrobně-technický ředitel
Ředitel pro zahraniční podnikání
Divize 1
Divize 2
Divize 3
Divize 4
Divize 5
Organizační složka Švédsko
Organizační složka Slovensko
Organizační složka Maďarsko
Organizační složka Německo