Mimořádná valná hromada Subterra a.s. dne 15. srpna 2005 rozhodla podle § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ve vlastnictví akcionářů Subterra a.s. odlišných od hlavního akcionáře, kterým je Metrostav a.s., na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu předmětného usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku.

Akcie minoritních akcionářů přešly do vlastnictví Metrostav a.s. za peněžité protiplnění určené hlavním akcionářem, jehož přiměřenost hodnotě akcií byla doložena posudkem znalce, ve výši 1.350,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Usnesení mimořádné valné hromady Společnosti konané dne 15. srpna 2005 bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 30. srpna 2005. Zápis uvedeného usnesení této mimořádné valné hromady byl v souladu s ust. § 183l odst. 3 resp. § 27 odst. 4 Obchodního zákoníku zveřejněn v Obchodním věstníku dne 21. září 2005.

S ohledem na ustanovení § 183l odst. 3 Obchodního zákoníku a předmětné usnesení této mimořádné valné hromady, vlastnictví k akciím Subterra a.s. ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přešlo na hlavního akcionáře ke dni 21. října 2005.

Od uvedeného data je Metrostav a.s. jediným akcionářem Subterra a.s. a vykonává v souladu s § 190 Obchodního zákoníku působnost valné hromady Subterra a.s.

ZVEŘEJNĚNÍ PODLE USTANOVENÍ § 113 ODST.1 ZÁK. Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Rozhodnutí jediného akcionáře

při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

emitenta akciové společnosti S u b t e r r a a. s.,

se sídlem v Praze 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14, IČ: 453 09 612,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B., vložka 1383

(dále jako “Společnost Subterra“)

ze dne 20.9.2007

Jediný akcionář Společnosti Subterra, kterým je společnost Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ : 000 14 915, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti Subterra ve formě notářského zápisu N 391/2007 NZ 367/2007 sepsaného dne 20.9.2007 notářkou Mgr. Gajané Rejzkovou, se sídlem v Praze, Zlatnická 10, o:

1. změně podoby akcií Společnosti Subterra, kterým se podoba akcií Společnosti Subterra (označení emise: CSOO05023050) mění ze zaknihované na listinnou;

2. o změně formy akcií Společnosti Subterra, kterým se forma akcií Společnosti Subterra mění z akcií na majitele na akcie na jméno.

Představenstvo Společnosti Subterra a.s.