Compliance

Naše historie trvající 60 let znamená nejen mimořádnou tradici, ale i závazek pro naše současné působení. Spolu s postupy dle zákonů a dalších právních předpisů dbáme i na dodržování a neustálý rozvoj vlastních kodexů, které se vztahují na naše vedení, zaměstnance a rovněž jednání s dalšími společnostmi a organizacemi.

Etický kodex Skupiny Metrostav

Etický kodex Skupiny Metrostav je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky a spolupracovníky.

Skupina Metrostav je podnikatelské seskupení právnických osob (koncern) působící v oboru stavebnictví ve smyslu § 79, Zákona č. 90/2012 Sb. Tvoří ji řídicí osoba Metrostav a.s. a další osoby jí řízené, tak jak je popsáno na internetových stránkách www.skupinametrostav.cz.

Mravní principy Skupiny Metrostav

1) Vždy dbáme na dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Průběžně sledujeme a v praxi reagujeme na právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit. Příslušné zákony a pravidla nejen respektujeme, ale vstřícně předcházíme podezřením z jakékoli nepatřičnosti.

2) Důvěryhodnost, profesionalita a stabilita jsou našimi základními sdílenými hodnotami.

Trvale usilujeme o vytváření bezpečného, tvůrčího a stabilního pracovního prostředí. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř i navenek budujeme vztahy založené na důvěře. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Řádně účtujeme veškeré ekonomické transakce. Podáváme pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další povinné platby.

3) Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem, ale nikdy ne za cenu porušování etických či právních norem.

Netolerujeme korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Přímo ani nepřímo neposkytujeme ani nepřijímáme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými pravidly. Spolupracujeme pouze s osobami, u kterých neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů. Dbáme na bezpečnost informací a ochranu dat.

4) Vnímáme svou společenskou odpovědnost vůči občanům zemí, krajů, měst, obcí, kde podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší stavební a podnikatelské činnosti na životní prostředí a dotčené komunity. Respektujeme potřeby a zájmy fyzických a právnických osob vně Skupiny Metrostav. Ctíme odkaz předchozích generací a chováme se odpovědně vůči generacím budoucím.

5) Respektujeme práva a povinnosti všech našich spolupracovníků. Nepřipouštíme žádné diskriminační chování a jednání.

Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme obtěžování či diskriminaci. Vstřícně a ohleduplně se chováme zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi. V souladu se zákonem uznáváme práva zaměstnanců vytvářet odbory nebo do nich vstupovat.

6) Nepřipouštíme možnost střetu osobních zájmů se zájmy Skupiny Metrostav. Movitý, nemovitý majetek a duševní vlastnictví chráníme jako vlastní.

Chráníme a pečlivě udržujeme movitý majetek, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství společností Skupiny Metrostav. Žádná pracovní rozhodnutí nesmí být ovlivňována individuálními, rodinnými či přátelskými zájmy.

7) Nedodržování mravních principů Skupiny Metrostav netolerujeme.

Ctít a dodržovat Etický kodex Skupiny Metrostav je povinností každého pracovníka Skupiny. V případech náznaku porušování Kodexu upozorňujeme příslušného pracovníka na nepřijatelnost jeho chování. Zároveň informujeme nadřízeného, nebo příslušného ředitele nebo ředitele Útvaru interního auditu Skupiny Metrostav. Odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou nepřípustné. Tímto postupem předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům vůči Skupině Metrostav a všem poctivým pracovníkům Skupiny.

Prohlášení o nulové toleranci

Ke dni 1.1.2012 nabyl účinnosti zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, který umožňuje trestně stíhat a trestat právnickou osobu za trestný čin či přečin spáchaný některou ze zákonem definovaných osob.

Vzhledem k uvedenému společnost Subterra a.s. deklaruje trvalý zájem na dodržování zákonnosti a právní prevence při svém působení na stavebním trhu, a to vně i dovnitř společnosti.

Společnost Subterra a.s. zároveň deklaruje, že bude důsledně prosazovat a dodržovat princip nulové tolerance vůči jakémukoli protiprávnímu chování svých zaměstnanců, popř. dalších osob jednajících jejím jménem, v jejím zájmu a v rámci její činnosti.

Společnost Subterra a.s. kategoricky odmítá jakékoliv nezákonné, nekalé a nemorální praktiky, usiluje a bude usilovat o to, aby všichni její zaměstnanci, popř. i další osoby, dodržovali zákony, firemní hodnoty a kulturu.

Politika compliance Subterra

Politika compliance je vyhlášena na podporu zavedení potřebných procesů a postupů při naplňování zásad vyplývajících z norem ČSN ISO 37301 a ČSN ISO 37001 s cílem dosažení souladu s relevantními požadavky, které společnost povinně či dobrovolně přijala při plnění svých cílů za současného nastavení prevence, detekce a reakce vůči jednání, které lze považovat za neetické, protiprávní či v rozporu se stanovenými pravidly společnosti. Pro dosažení co nejvyšší úrovně compliance tímto vedení společnosti vyjadřuje následující rámec principů a závazku:

 1. Společnost Subterra a.s. (dále jen „Společnost“) dlouhodobě zaujímá k neetickému či protiprávnímu jednání odmítavý postoj a vyhlašuje takovému jednání ze strany zaměstnanců či osob jednajících jménem společnosti nulovou toleranci. Při detekci takového jednání bude vždy následovat adekvátní reakce v podobě opatření, jež jsou společností jednoznačně a prokazatelně stanovena.
 2. Společnost za všech okolností dbá o dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působí nebo hodlá působit.
 3. Společnost ve vztazích se smluvními partnery vystupuje vždy transparentně, čestně a v souladu s platnými zákony. Splnění požadavků zainteresovaných stran je cílem Společnosti, ale nikdy ne za cenu porušení etických či právních norem.
 4. Společnost v obchodních vztazích zavazuje své obchodní partnery k dodržování etických pravidel a zákonů a zároveň prověřuje, zda tito obchodní partneři tato pravidla a zákony dodržují.
 5. Společnost netoleruje korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž.
 6. Společnost nepřipouští možnost střetu osobních zájmů se zájmy společnosti.
 7. Společnost věnuje zvýšenou pozornost oblasti sponzoringu, poskytování finančních darů ze strany Společnosti a poskytování či přijímání darů zaměstnanci Společnosti.
 8. Společnost prověřuje všechny uchazeče o zaměstnání s důrazem na výběr zaměstnanců do vedoucích pozic.
 9. Společnost disponuje funkčním vnitřním oznamovacím systémem pro oznamování neetického anebo nezákonného jednání (whistleblowing). Všem zaměstnancům a osobám v obdobném postavení je prostřednictvím uvedeného systému umožněno podat jakékoliv oznámení vztahující se k neetickému či nezákonnému jednání prostřednictvím uvedeného systému – Etické linky. Společnost zaručuje ochranu oznamovatelů podávajících oznámení a neprovádění odvetných opatření vůči nim, s výjimkou případů jedná-li se o vědomé nepravdivé oznámení. Tímto postupem Společnost předchází případným škodám, trestně právním a morálním postihům směřujícím vůči Společnosti a všem poctivým a bezúhonným zaměstnancům Společnosti.
 10. Společnost disponuje compliance management systémem. Na fungování compliance management systému dohlíží odbor právní a compliance jako nezávislý útvar s odpovídajícím postavením a autoritou, který se ve věcech compliance zodpovídá přímo orgánům společnosti.
 11. Společnost pravidelně přezkoumává zákonnost, vhodnost, přiměřenost a efektivnost compliance management systému a zajišťuje jeho neustálé zlepšování.

Kodex společnosti Subterra a.s.

1) Trvalá úspěšnost společnosti Subterra a.s. je naším hlavním cílem.

2) Profesionalita, důvěryhodnost a stabilita jsou našimi základními firemními hodnotami.

3) Dokument “Náš způsob řízení a práce” je naším firemním zákonem. Jeden k druhému se chováme s úctou a důstojností.

4) Odborná kvalifikace je naší firemní a osobní jistotou.

5) Spokojenost zákazníka je naším hlavním programem. Jsme nároční k sobě, ke spolupracovníkům i k dodavatelům.

6) Majetek společnosti Subterra a.s. udržujeme a střežíme jako vlastní.

7) Na přírodu, bezpečnost práce a ochranu zdraví nikdy nezapomínáme.

8) Odmítáme protiprávní jednání a neetické chování. Držíme dané slovo.

Etický kodex pro smluvní partnery

A) Preambule

Subterra je obchodní korporací založenou a podnikající podle platného právního řádu České republiky. Subterra je součástí Skupiny Metrostav, podnikatelského seskupení právnických osob (koncernu) působícího v oboru stavebnictví ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Subterra je akciovou společností s více než padesátiletou tradicí, která vždy dbala a dbá toho, aby její působení na trhu bylo v plném souladu se zákonnými i etickými normami. Subterra dlouhodobě odmítá jakékoliv jednání v rozporu s platným právem anebo mravními a etickými standardy a principy a stejný přístup vyžaduje od všech svých zaměstnanců a smluvních partnerů. Subterra jako člen Skupiny Metrostav přijala principy deklarované Etickým kodexem Skupiny Metrostav a spolu se zásadami Kodexu společnosti Subterra dbá o jejich bezpodmínečné dodržování ve všech aspektech svojí činnosti.

V souvislosti se shora uvedeným Subterra vydává tento Etický kodex Subterra pro smluvní partnery. Akceptaci a dodržování v tomto kodexu uvedených principů považuje Subterra za zásadní pro jakoukoliv spolupráci se smluvními partnery nyní i do budoucna.

Jako zcela zásadní vnímá Subterra zejména následující principy, jejichž porušování netoleruje:

 1. Dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých Subterra podnikatelsky působí.
 2. Důraz na důvěryhodnost, profesionalitu a stabilitu.
 3. Preferenci spokojenosti zákazníka, ale nikdy ne za cenu porušování etických, právních anebo jiných norem.
 4. Společenskou odpovědnost vůči občanům zemí, krajů, měst, obcí, kde Subterra podnikatelsky působí.
 5. Respektování práv a povinností všech zaměstnanců a spolupracovníků společnosti Subterra. Odmítání jakéhokoliv diskriminačního jednání.
 6. Netolerování jakéhokoliv střetu osobních zájmů se zájmy společnosti Subterra anebo Skupiny Metrostav.
 7. Ochranu movitého majetku, nemovitého majetku a duševního vlastnictví v maximální možné míře.

B) Principy závazné pro smluvní partnery

S ohledem na shora uvedené smluvní partner (dále jen Partner) prohlašuje, že bere na vědomí a bude dodržovat principy zakotvené v tomto Etickém kodexu, a to zejména v níže uvedeném kontextu. Partner se zavazuje, že principy uvedené v tomto Etickém kodexu přenese do spolupráce s dalšími smluvními partnery (subdodavateli) včetně požadavku na jejich dodržování.

Partner je povinen a zavazuje se dodržovat zejména následující principy:

Partner se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Partner se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí. Partner se rovněž zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem reagovat.

Partner se v rámci své podnikatelské činnosti a působeni na trhu zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako nezákonné, neetické čí v rozporu s dobrými mravy. Stejně tak se Partner zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako korupční anebo jako jednání ve střetu zájmů, a takové jednání nebude tolerovat ani jiným osobám, se kterými v rámci své podnikatelské činnosti spolupracuje anebo jedná.

Partner se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Partner se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Partner se zavazuje využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní požadavky.

Partner se zavazuje, že nebude tolerovat korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Partner se zavazuje, že přímo ani nepřímo neposkytne ani nepřijme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými normami. Partner se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, u kterých neexistuje střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů.

Partner se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce se společností Subterra získá.

Partner se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.

Partner se zavazuje, že nebude tolerovat jakoukoliv formu obtěžování či diskriminace a zaručí rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky včetně řádné ochrany jejich osobních údajů. Partner se zavazuje chovat se vstřícně a ohleduplně, zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi. V souladu se zákonem Partner uznává právo zaměstnanců vytvářet odbory nebo do nich vstupovat.

Partner se zavazuje chránit a pečlivě udržovat movitý majetek, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství své i společnosti Subterra anebo jiných společností Skupiny Metrostav.

C) Ohlašování protiprávního a neetického jednání

Partner se zavazuje informovat společnost Subterra o veškerých skutečnostech, o kterých ví a které svědčí o existujícím anebo hrozícím porušení zákonných, etických anebo jiných norem. Současně s poskytnutím informace se Partner zavazuje učinit opatření, která zamezí dalšímu trvání nežádoucího stavu a případnému vzniku škod anebo povedou k minimalizaci jejich rozsahu na nejnižší možnou míru.

D) Etické linky kontakty

K upozornění na existující anebo hrozící porušení právních, etických a jiných norem slouží Etická linka Subterra.

Partner bere na vědomí, že Etická linka Subterra není určena k řešení sporů v rámci běžného obchodního styku anebo vyřizování osobních sporů. Prostřednictvím uvedených linek nelze řešit reklamace ani jiné uplatnění vad z plnění. Linky nejsou určeny pro nahlašování mimořádných událostí, jejichž řešení spadá do kompetence složek Integrovaného záchranného systému (policie, záchranné služby, hasičů apod.).

Linky

V souladu s ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou oznamovatelé podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně nebo na žádost oznamovatele osobně.

Společnost Subterra a.s. tímto výslovně deklaruje, že vnitřní oznamovací systém není určen a jeho použití je rozhodnutím společnosti vyloučeno pro osoby, které pro společnost Subterra a.s. nevykonávají práci nebo jinou podobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Oznámení je možné podat prostřednictvím níže uvedené etické linky nebo s využitím kontaktu na příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11 zák. č. 171 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení je také možné podat Ministerstvu spravedlnosti ČR a to písemně nebo ústně.

Etická linka Subterra

compliance@subterra.cz

Výkon compliance funkce a osoba příslušná k výkonu činnosti podle § 11 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Výkonem compliance funkce ve Společnosti je pověřen Odbor právní a compliance.

Kontaktní osobou a příslušnou osobou k výkonu činnosti podle §11 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je vedoucí odboru Mgr. Marek Hladík, LL.M.

+420 244 062 222

mhladik@subterra.cz

Subterra a.s.
Odbor právní a Compliance
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 – Libeň

Ochrana osobních údajů

Subterra a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 45309612 je správcem osobních údajů (dále jen „Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

Informace o zpracování osobních údajů zajišťuje:

Lenka Mrkvičková, vedoucí OdPPV, LMrkvickova@subterra.cz

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů, za účelem plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovněprávních vztahů, kolektivní smlouvy a obecně závazných právních předpisů, uzavření a plnění smluv s obchodními partnery, umožnění výkonu odborné praxe, zajištění ochrany majetku Správce, který se nachází v monitorovaném prostoru a plnění povinností vůči příslušným orgánům veřejné moci.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. Kontaktní údaje jsou na webu www.uoou.cz.

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz.

Pokud zjistíte, že zabezpečení osobních údajů bylo porušeno, oznamte prosím tuto skutečnost na Linku GDPR.

Linka GDPR (ochrana osobních údajů)

osobniudaje@subterra.cz