Ostatní inženýrské a ostatní stavby

Sanace horninového výchozu Klárov

Investor:Hlavní město Praha
Projektant:MAT-PROJEKT, s.r.o.
Dozor:JANS, s.r.o.
Dodavatel:S u b t e r r a a.s.
Doba realizace:1. listopadu 2011 - 31. července 2012
Sanace horninového výchozu Klárov

Předmětem realizovaných prací byly sanační práce a statické zabezpečení horninového výchozu při ul. U Bruských kasáren, resp. Chotkova, v katastrálním území Hradčany. Podstatná část řešeného území leží v ochranném pásmu přírodní památky „Letenský profil“, celé území je pak součástí „Pražské památkové rezervace“. Řešený skalní výchoz vznikl jako terénní zářez pro vedení komunikace počátkem 20. století. V rámci provedených prací došlo nejdříve k postupnému odstranění náletových dřevin i uvolněných částí skalního masivu. Vlastní sanační práce spočívaly v realizaci postupného vyplňování rozevřených skalních puklin a v aplikaci ochranných sítí upevněných na rastru injektovaných mikropilot a svorníků. Dále byla zbudována předsazená ŽB opěrná zeď s celkovou délkou 22,35 m, dělená do 3 dilatačních úseků o různých výškách. Nová svislá opěrná stěna byla k břidlicovému výchozu přikotvena ve 2 liniích trvalými horninovými kotvami (pramencové kotvy a kotvy tyčové), ŽB stěny byly na líci opatřeny pohledovou úpravou z lícového cihlového zdiva. Bylo provedeno celkové odvodnění řešeného místa, došlo též na realizaci vegetačních a sadových úprav ve složitě přístupném terénu horolezeckou technikou. Veškeré stavební práce probíhaly v náročných podmínkách nepřerušeného provozu ulicí U Bruských kasáren.