Bytové, občanské a průmyslové stavby

Podzámecká zahrada Kroměříž - zahradnictví

Investor:Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Kroměříži
Projektant:ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.
Dodavatel:S u b t e r r a a.s.
Doba realizace:1. července 2011 - 30. září 2012
Podzámecká zahrada Kroměříž - zahradnictví

Zahradnictví kroměřížského zámku se nachází v jihozápadní části Podzámecké zahrady. Původně zahradnictví utvářel soubor objektů ze 70. let minulého století, z nichž převážná část byla staticky značně narušena z důvodu nesprávného založení na problematickém podloží. Tyto objekty byly zhotovitelem v ploše nutné pro stavbu nového zahradnictví zdemolovány.
Cílem záměru bylo vystavět kompaktní, vizuálně jednotný areál přiměřeného měřítka a při použití materiálů, které jsou pro celkovou atmosféru zámeckého areálu akceptovatelné. Objekty jsou navrženy jako lehké zateplené nebo nezateplené dřevostavby, konstrukčně zcela samostatné. Přízemní nevytápěné budovy skladů a garáží mají pultové střechy s mírným sklonem, vaznicové krovy nesoucí samotnou střechu jsou v interiéru přiznané. Dvoupodlažní vytápěná budova zázemí a dílen má sedlový tvar střechy, krov je i zde v interiéru přiznaný. Všechny střechy mají lícovou vrstvu krytiny z Ti-Zn plechu se zvýrazněným členěním. Pohledové plochy fasád jsou navrženy dle požadavku na hořlavost/nehořlavost částečně z vertikálních dřevěných obkladů (hoblovaných prken) nestejné šířky a částečně z cementovláknitých pásků stejného formátu jako desky (prkna). Tato materiálová (a tedy i barevná) kombinace vytvoří na fasádách výtvarný akcent. Konkrétní vzorky včetně povrchové úpravy materiálů fasád byly pečlivě vybrány a odsouhlaseny architektem na místě stavby za účasti zástupců investora a památkové péče.

Památková ochrana (podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči):
Národní kulturní památka „Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou“ prohlášená nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16.8.1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.
Světové kulturní dědictví: Zahrada je součástí souboru „Zahrady se zámkem v Kroměříži“, zapsaného dne 2.12.1998 do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO pod č. C 860.
Městská památková rezervace: Zahrada je součástí „městské památkové rezervace Kroměříž s Podzámeckou a Květnou zahradou“ zřízené výnosem MK ČSR čj. 15.869/78-VI/1 ze dne 8.9.1978 o prohlášení historického jádra města Kroměříže s Podzámeckou a Květnou zahradou památkovou rezervací.

Stavba byla nominována na stavbu roku 2013.