Bytové, občanské a průmyslové stavby

Rekonstrukce zámku v Roztokách u Prahy

Investor:Středočeský kraj
Projektant:Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. srpna 2011 - 30. září 2012
Rekonstrukce zámku v Roztokách u Prahy

Areál se zámkem ležící v centru města Roztoky slouží potřebám Středočeského muzea, objekt je využíván pro různé společensko-kulturní akce. Od roku 1958 je zámek evidovanou nemovitou kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP NPÚ 17645/2-2291). Předmětem realizovaných prací byla celková rekonstrukce a obnova objektu po ničivých povodních v roce 2002, se zachováním původního funkčního využití pro potřeby provozu muzea. Záměrem bylo uchování památkové a historické hodnoty zámku. Vedle generální rekonstrukce zámeckého objektu, přípojek inženýrských sítí a terénních úprav bezprostředního okolí muzea, byla součástí realizace díla i památková obnova přístupového mostu, který tvoří jediný vjezd do nádvoří zámku. Sklepní prostory zámeckého suterénu budou využívány zčásti jako technické zázemí /strojovna VZT, ÚT/, jihovýchodní křídlo sklepení pak jako lapidárium. V přízemí se nově nachází svatební síň, souvislá expoziční část, studovny, šatny, sociální zázemí, sklady a dílny, bylo sem včleněno i nové výtahové těleso. Ve všech sálech byly provedeny cihelné či kamenné podlahy – ve výstavních prostorách navíc s podlahovým vytápěním. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěn víceúčelový sál, obřadní síň v renesančním sále, dále pak souvislé výstavní prostory i navazující zázemí. Nové podlahy 2.NP nově utvářejí široká dřevěná prkna a podlahy parketové /“vídeňský kříž“/. Arkáda v patře byla vydlážděna čtvercovou cihelnou dlažbou. Krov je prostoupen nově vybudovanou výtahovou šachtou, podkroví bylo dle požadavku zatepleno v ploše nad krokvemi. v rámci vyhodnocení expertního posudku jakostního stavu krovu, došlo na základě havarijního stavu vazných a stropních trámů ke kompletní sanaci krovu v celém půdorysu zámku. Asi 70% část krovu musela být buď nahrazena, nebo jinak upravena (zesílení, konzervace). Plášť je zastřešen pálenou krytinou z bobrovek. Podlaha podkroví je opět prkenná, v prostoru nad arkádovou chodbou byla obnovena cihelná dlažba. Věž v severovýchodním nároží zámku prošla pouze opravou střešní konstrukce (včetně sanace dřevěného krovu, stropů i podlah) včetně opravy původní měděné krytiny. S ohledem na skutečnost, že se jedná o památkově chráněnou budovu, tvořily podstatnou část plnění i restaurátorské práce a obnova historických umělecko-řemeslných prvků a detailů. V interiérech byly pod patronací restaurátorů mj. pečlivě obnoveny výmalby i dobové omítky, štuková interiérová výzdoba i renesanční dřevěný malovaný trámový strop se záklopem. Realizována byla oprava a doplnění venkovních vápenných omítek i zrestaurování kamenných architektonických článků exteriéru zámku. Dveře, vrata i okna byly pečlivě repasovány, dle charakteru památkově chráněného objektu byly případně doplněny jejich repliky. S ohledem na funkční využití objektu byla rekonstrukce přizpůsobena osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.